पाँचखालको माटो सुधारको लागि चुन र पोटास अनिवार्य – बिज्ञ